Aktualności

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

DODANO: 09-04-2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Adresatami pomocy są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku. https://sow.pfron.org.pl/

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy

czytaj więcej » Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

DODANO: 06-04-2020

Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.

Orzeczenie, którego ważność upłynęła w terminie od dnia 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenie, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Ponadto z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na okres wskazany powyżej, KARTY PARKINGOWE zachowują ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia

 

czytaj więcej » Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Skrzynka podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 27-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pruszczu Gdańskim udostępnił skrzynkę podawczą dla interesantów, którzy nie mają możliwości załatwienia swoich niezbędnych spraw drogą elektroniczną.

Skrzynka została umieszczona przy wejściu do PCPR z prawej strony budynku.

Prosimy o pozostawianie korespondencji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00

W celu lepszej komunikacji prosimy o dołączenie do przekazywanej korespondencji kontaktowego numeru telefonu.

Za pisma pozostawione w innych godzinach lub dniach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  nie bierze odpowiedzialności.

W przypadku konieczności pozostawienia większej liczby dokumentów, które nie zmieszczą się do skrzynki prosimy o kontakt pod nr 58 773 20 85

czytaj więcej » Skrzynka podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanym z COVID-19.

DODANO: 22-03-2020

Informujemy, że Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku świadczy  kompleksowe wsparcia na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanym z COVID-19.

Dyżury specjalistów, praca zdalna- kliknij tutaj.

czytaj więcej » Wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanym z COVID-19.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

DODANO: 20-03-2020

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 10 marca 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, na realizację w okresie od 1.09.2020 do dnia 31.08.2024 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

Załączniki do ogłoszenia - wzór umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego

 

 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!