Aktualności

Koronawirus – wytyczne resortu zdrowia

DODANO: 15-03-2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25    83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 683-54-12         fax 58 683-54-12

e-mail: sekretariat@psse.powiat-gdanski.pl
       psse.pruszczgdanski@pis.gov.pl

Telefon alarmowy na terenie Powiatu Gdańskiego 24h - wyłącznie w zagrożeniu epidemicznym +48 503 397 415 

lub

zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:       800 190 590

czytaj więcej » Koronawirus – wytyczne resortu zdrowia

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 13-03-2020

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:
  1. Od 16 marca 2020 r. aż do odwołania budynki  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,  jak również Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
    w Rusocinie  
    będą nieczynne dla wszystkich interesantów
  2. Wszystkie sprawy należy załatwiać:
    -  telefonicznie w godzinach pracy urzędu,
       PCPR sekretariat – 58 7732085
       PZON Przewodniczący Zespołu   - 58 7703750
       SOW Rusocin      - 58 691 19 36
    -  poprzez adres e-mail:
       pcpr@powiat-gdanski.pl
       orzecznictwo@powiat-gdanski.pl ,
       sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl
    -  poprzez platformę ePUAP.
  3. Wejście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim będzie możliwe tylko
    i wyłącznie w sprawach pilnych i ważnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z odpowiednim pracownikiem.
  4. Rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka proszę o pozostawanie  w kontakcie telefonicznym z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistami pracy z rodziną lub kierownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
  5. Do odwołania wstrzymuje  spotkania dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, jak również urlopowania dzieci do rodzin. 
  6. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych
    i środków pomocniczych oraz świadczeń z programu „Aktywny Samorząd” proszę składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW (https://sow.pfron.org.pl)  lub poczty.
  7. Osoby wymagające wparcia w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego  prosimy o kontakt pod numer telefonu 58 7732085/86 w celu umówienia porady telefonicznej  z określonym specjalistą lub drogą mailową psycholog@pcpr.powiat-gdanski.pl
  8. Wykaz danych kontaktowych niezbędnych do załatwienia poszczególnych spraw – tutaj.
Jest to wyjątkowa sytuacja, podyktowana  maksymalną ochroną  zdrowia zarówno naszych  interesantów,
jak i pracowników PCPR w Pruszczu Gdańskim i SOW w Rusocinie. Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.
                        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                        w Pruszczu Gdańskim
                                        /-/  Beata Kowalczyk
czytaj więcej » Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 12-03-2020

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  w trosce o zdrowie zarówno klientów PCPR, jak i pracowników uprzejmie proszę o ograniczenie
w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych osobiście w tutejszym Centrum.

Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi komunikacji z pracownikami Centrum oraz załatwianie spraw administracyjnych za pomocą Internetu poprzez wiadomości e-mail oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub telefonicznie.

            W przypadku wniosków dotyczących dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnością poprzez darmowy elektroniczny System Obsługi Wsparcia, przez który należy złożyć elektronicznie wniosek logując się na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/. Wnioski za pośrednictwem SOW można składać w ramach programu Aktywny Samorząd, na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie
do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.                

            W przypadku rodzin zastępczych, wstrzymuję wizyty koordynatorów i pracowników rodzinnej pieczy zastępczej  w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych do końca marca 2020 r. 
            Wizyty pracowników będą odbywać się w sytuacjach najwyższej konieczności. W sprawach bieżących proszę o kontakt  telefoniczny i mailowy z pracownikami działu rodzinnej pieczy zastępczej.

            Jednocześnie informuje, że do odwołania wstrzymuje  spotkania dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem, pod numerem telefonu 58 773 20 85 /86 lub na adres maila pcpr@powiat-gdanski.pl

Wykaz telefonów i maili do kontaktu z pracownikami PCPR.
Dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

                                                           Beata Kowalczyk
                                   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                         w  Pruszczu Gdańskim

czytaj więcej » Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Moduły, obszary programu "Aktywny Samorząd" realizowane w 2020r.

DODANO: 27-02-2020

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
    - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
    - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
    z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; (adresowana do osób
    z orzeczeniem o niepełnosprawności ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku
    i słuchu lub narządu słuchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
    do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
    w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób
    z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzorku lub słuchu);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób
    z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej,
– w kolegium,
– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym, lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Modułu I – od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r.
  2. Modułu II:
  •  od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
  • od dnia 01 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

 

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.ogr.pl  lub pod numerem telefonu do Realizatora programu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – (58) 773- 20 -85 /86 wew.216

 

czytaj więcej » Moduły, obszary programu "Aktywny Samorząd" realizowane w 2020r.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!