Aktualności

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

DODANO: 22-08-2019

19 września 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a, rozpocznie się kolejna edycja zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek.

Osoby zainteresowane, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się na indywidualne spotkanie w punkcie konsultacyjnym dla osób stosujących przemoc przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Na indywidualne spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 58 773 20 85.

czytaj więcej » Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

Nowy projekt PFRON - „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

DODANO: 16-08-2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:
- zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia,
- psychospołecznym min. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację,
- medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtwarzanie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

W projekcie udział mogą wziąć:

czytaj więcej » Nowy projekt PFRON - „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Terminy przyjmowania wniosków do programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019

DODANO: 01-08-2019

Przypominamy, że do dnia 30 sierpnia 2019 będą przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.  Wyjątek stanowią wnioski dotyczące zadania C 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, którego termin składania wniosku upływa z dniem 30 września 2019.

Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania
(wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem www.pfon.org.pl

Moduły, obszary i zadania programu, realizowane w 2019r.:

czytaj więcej » Terminy przyjmowania wniosków do programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Program „Dobry start”

DODANO: 02-07-2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski należy składać drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a w sekretariacie.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start stanowi rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i przysługuje:

  • rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
  • osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne [„tzw. zerówka”] w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego).
  • dla studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł, bez względu na dochód rodziny.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowych informacji udzielają pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim pod numerem tel. 55 7732085/86 wew.114,
pok. nr 114

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dostępny jest w siedzibie tut. jednostki oraz poniżej:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

- Klauzula informacyjna dla ubiegającego się o świadczenie dobry start

czytaj więcej » Program „Dobry start”

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!