REHABILITACJA SPOŁECZNA

DODANO: 2018-12-28 06:52:21

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 •   Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 •   Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 •   Likwidacje barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,   technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 •   Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami  niepełnosprawnymi.

Powiat realizuje zadania rehabilitacji społecznej w zakresie poprzez:

 • dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 • dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach algorytmu w stosunku do występujących potrzeb na terenie Powiatu Gdańskiego, w celu umożliwienia skorzystania z dofinansowania jak największej ilości uprawnionych, przy uwzględnieniu efektywności i zasadności wydatku wprowadza się zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gdańskiego obowiazujace w roku 2019, zgodnie z  załacznikiem do Zarządzenianr 11/2018 dyrektora PCPR z dnia 27 grudnia 2018 roku,

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu - 14 dni.
Warunkiem uzyskania  dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest wymóg aby  ośrodek lub organizator turnusów spełniał określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wymogi:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać wpis do rejestru wojewody na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. 

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne na  stronie:
http://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

Zasady ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
-osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998, może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
- została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
-  w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze  środków Funduszu,
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu  wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
- zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:
- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;
- opiekun:
a)    nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
b)    nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
c)    ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
Wysokość dofinansowania określa  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zależy więc od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.  Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Procedura  dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych  przyjęta w 2019 roku

 1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.
 2. Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia wniosku o jego zarejestrowaniu i rozpatrzeniu merytorycznym.
 3. Złożony,  kompletny wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu podziału środków finansowych na 2019r przez Radę Powiatu Gdańskiego.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez PCPR i otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyznanego dofinansowania. Czyni to za pośrednictwem organizatora, który posiada aktualne uprawnienie do organizowania turnusu rehabilitacyjnego. Dokonując wyboru turnusu należy poinformować organizatora o rodzaju posiadanych ( i zaznaczonych przez lekarza we „wniosku lekarza”) schorzeniach, tak aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego z nich. Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem informacji o dofinansowaniu ponosi wyłącznie Wnioskodawca.
 5. PCPR nie zwraca kosztów turnusu rehabilitacyjnego , który odbył się przed przyznaniem dofinansowania.
 6. W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, należy przekazać do PCPR w Pruszczu Gdańskim informację o wyborze turnusu, w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyła.
 7. Niedotrzymanie powyższych terminów będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymanego dofinansowania,
 8.  Jeżeli Wnioskodawca nie wykorzysta przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie PCPR o rezygnacji z przyznanego dofinansowania,
 9. Po przyjeździe na turnus rehabilitacyjny Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, Informację o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. Informacja o stanie zdrowia aktualna jest 3 miesiące.
 10. Wnioski złożone w 2018 r, tracą ważność z dniem 31.12.2018 i nie będą obowiązywać w 2019 r.
 11. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokona oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy na podstawie oceny punktowej złożonych wniosków. W punktacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:

       1. Dziecko do 16 r.ż / młodzież ucząca się do 24. r.ż:  

           tak
           nie (5 ,0)

      2. Stopień niepełnosprawności:
           znaczny/zaliczony do osób niepełnosprawnych
          umiarkowany,
          lekki  (5, 3, 1)

 1. Niepełnosprawność sprzężona
  tak,
  nie   ( 1, 0)                              
 2. Wnioskodawca zamieszkuje wieś:
   tak 
  nie   ( 1, 0)
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego (na 1 osobę):
  z gospodarstwo jednoosobowe:     gospodarstwo wieloosobowe:
    do 1000 zł       -        7 pkt                  do  500 zł     -        7 pkt
   do 1500 zł        -        5 pkt                  do 1000 zł     -        5 pkt
   do 2000 zł        -        3 pkt                  do 1500 zł     -        3 pkt
   powyżej           -        1 pkt                     powyżej      -       1 pkt
 4. Zasadność/cel uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
  (2,0)
 5. Ostatni termin uczestnictwa na turnusie rehabilitacyjnym dofinansowywanym z PFRON:
     5 lat temu/wcześniej/nigdy ;  4 lata temu;  3 lata temu,  2 lata temu ;  1 rok temu (5,3,2,1,0)

      Suma: …………… pkt.

12. W zależności od otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pierwszej kolejności dofinansowywane są wnioski   o liczbie punktów od najwyższej do najniższej, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
13. Kolejne terminy rozpatrzenia złożonych wniosków przypadają na ostatni dzień każdego miesiąca i powodują utworzenie zaktualizowanej listy rankingowej.

     druk wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach pdf   

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926), ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie definiują zakresu żadnej z barier. W związku z powyższym można przyjąć, iż:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych realizowane jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Procedura  przyznawania dofinansowania  likwidacji barier architektonicznych przyjęta w 2019 roku

1.  Wypełniony druk wraz z załącznikami Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim lub przesyła pocztą.
2.  Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu  lub wykonaniem prac zawarta pomiędzy Starostą Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowanym przez Dyrektora PCPR a Wnioskodawcą.
3.  Wnioski o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, przyjmowane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskiem w trybie ciągłym.
4.  Każdy złożony i  kompletny wniosek zostanie zarejestrowany i otrzyma numer sprawy o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi  albo posiadają zgodę właściciela lokalu bądź budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.
6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
7. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokona oceny sytuacji społecznej Wnioskodawcy na podstawie oceny punktowej złożonych wniosków, zgodnie z poniższa punktacją:

 1. Stopień niepełnosprawności:
    znaczny /orzeczenie do 16 roku życia ; umiarkowany;  lekki (5,3,1)

 2. Schorzenie - symbol niepełnosprawności
     05 - R  10 - N;  - inne  (2,1,0)

 3. Bariera / trudność w poruszaniu się
      osoba porusza się na wózku inwalidzkim/ osoba leżąca
     osoba porusza się przy pomocy kul/chodzika  (2,1)

 4. Przedmiot dofinansowania przyczynia się do:
      samodzielnego opuszczania mieszkania
      ułatwienie samodzielnej egzystencji / poprawy funkcjonowania Wnioskodawcy (2,1)

 5. Czy z wnioskowanego przedmiotu będzie korzystała/o (osób niepełnosprawnych):
      więcej osób;  jedna     (2,1)

 6. Uzasadnienie wniosku (w jaki sposób likwidacja bariery przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania Wnioskodawcy  i wpłynie na  samodzielność osoby niepełnosprawnej)       (2,1,0)

 7. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego (na 1 osobę): 

 gospodarstwo jednoosobowe:           gospodarstwo wieloosobowe:
 do 1000 zł           -           4 pkt                do 500 zł          -           4 pkt
 do 1500 zł           -           3 pkt                do 1000 zł        -           3 pkt
 do 2000 zł           -           2 pkt                do 1500 zł        -           2 pkt
     powyżej           -           1 pkt                powyżej            -           1 pkt    

   Łączna suma uzyskanych punktów  …………..         

 9.Na podstawie liczby punktów oceny sytuacji społecznej, PCPR ustala na dzień 5 dnia każdego miesiąca ( począwszy od 5 dnia kolejnego miesiąca, w którym przyjęto Uchwałą Rady Powiatu podział środków PFRON na poszczególne zadnia) wstępną listę rankingową wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania Wnioskodawców zakwalifikowanych do realizacji zadania.
10.  Ustalenie ostatecznej listy rankingowej Wnioskodawców następuje po przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscu zamieszkania . PCPR telefonicznie lub listownie informuje Wnioskodawcę o terminie jej przeprowadzenia z wyprzedzeniem trzydniowym.
11. W trakcie przeprowadzania wizji sporządza się protokół i dokumentacje  fotograficzną ( jeżeli zachodzi taka potrzeba).
12. Po weryfikacji kosztorysu i wizji lokalnej  Wnioskodawca otrzymuje informacje o przyznaniu dofinansowania, jego wysokości i terminie podpisania umowy, bądź odmowie dofinansowania. W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania niż wnioskowana kwota Wnioskodawca ponowienie przedkłada do PCPR zweryfikowany kosztorys.
13. Od  decyzji w sprawie dofinansowanie nie przysługuje  odwołanie w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
14. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawca uzgadnia termin rozpoczęcia   i zakończenia prac z wybranym wykonawcą robót.
15. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym  do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście.
16. Po udokumentowaniu wydatkowania środków własnych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy zostaną przekazane środki finansowe  stanowiące dofinansowanie zadania na wskazane przez Wnioskodawcę konto własne lub wykonawcy.
17. W celu końcowego rozliczenia Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć  do siedziby PCPR oryginalne faktury w celu ich opisania.
18. Procedurę kończy odbiór wykonania zadania w miejscu zamieszkania Wykonawcy i porównania z deklarowanym zakresem robót i sporządzenie protokołu końcowego.

 Druk wniosku o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych (pdf),

Procedura  przyznawania dofinansowania  likwidacji barier technicznych przyjęta w 2019 roku

 1. Wypełniony druk wraz z załącznikami Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim.
 2. Każdy złożony wniosek zostanie zarejestrowany i otrzyma numer sprawy o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony  w formie pisemnej w  terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 3. Wnioski o przyznanie dofinansowania likwidacji barier technicznych, przyjmowane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskiem  trybie ciagłym.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokona oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy na podstawie oceny punktowej złożonych wniosków, zgodnie z poniższą punktacją
  1. Stopień niepełnosprawności :
       znaczny/orzeczenie do 16 roku życia z umiarkowany  z  lekki (3, 2, 1)
  2. Schorzenie - symbol niepełnosprawności: 05 – R, 10 - N,  inne (1,0)
  3. Rodzaj niepełnosprawności ruchowej :
      osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim/ leżącą
      osoba poruszająca się przy pomocy kul/chodzika
      inne  (2,1,0)
  4. Występowanie specyficznych potrzeb  Wnioskodawcy, wynikające z rodzaju niepełnosprawności
     
  tak,  nie  (1,0)
  5.Przedmiot dofinansowania przyczynia się do:
     niezbędny do samodzielnej egzystencji,
      niezbędny do codziennego funkcjonowania,
      ułatwienie  w życiu codziennym  (5,2,1) 
  6. Czy z wnioskowanego przedmiotu będzie korzystała/o ( osób niepełnosprawnych):
       więcej osób    z jedna          (2,1)
  7. Uzasadnienie wniosku ( spodziewany efekt po zlikwidowaniu bariery)   (2,1,0)
  8. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego (na 1 osobę):
      gopodarstwo jednoosobowe:       gospodarstwo wieloosobowe:
      do 1000 zł   -           4 pkt            do 500 zł      -        4 pkt
      do 1500 zł   -           3 pkt            do 1000 zł     -        3 pkt
      do 2000 zł   -           2 pkt            do 1500 zł     -        2 pkt
      powyżej       -          1 pkt                 powyżej   -        1 pkt
    Łączna suma uzyskanych punktów  ………….. 
 5. W przypadku, gdy nie wykazano bariery a wybrany przedmiot nie jest powiązany
  z rodzajem posiadanej niepełnosprawności wynikającej z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź z zaświadczenia lekarskiego lub jest powiązany w małym stopniu-nie otrzymuje się punktów w pozycji „Uzasadnienie składanego wniosku” na karcie oceny formalnej i merytorycznej i wniosek nie podlega dalszej ocenie.
  Wniosek uznaje się za negatywnie rozpatrzony z powodu nieuzyskania odpowiedniej ilości punktów.
 6. Na podstawie liczby punktów oceny sytuacji społecznej, PCPR ustala na dzień 5 dnia każdego miesiąca ( począwszy od 5 dnia kolejnego    miesiąca, w którym przyjęto Uchwałą Rady Powiatu podział środków PFRON na poszczególne zadnia) wstępną listę rankingową wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania Wnioskodawców zakwalifikowanych do realizacji zadania.
 7. Ustalenie ostatecznej listy rankingowej Wnioskodawców następuje po przeprowadzeniu, (w uzasadnionych przypadkach) wizji lokalnej w miejscu zamieszkania. PCPR telefonicznie lub listownie informuje Wnioskodawcę o terminie jej przeprowadzenia z wyprzedzeniem trzydniowym.
 8. W trakcie przeprowadzania wizji sporządza się protokół i dokumentacje  fotograficzną ( jeżeli zachodzi taka potrzeba).5 Po weryfikacji kosztorysu i wizji lokalnej  Wnioskodawca otrzymuje informacje o przyznaniu dofinansowania, jego wysokości i terminie podpisania umowy, bądź odmowie dofinansowania. W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania niż wnioskowana kwota Wnioskodawca ponowienie przedkłada do PCPR zweryfikowany kosztorys.
 9. Od negatywnej decyzji w sprawie dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 10. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu lub wykonaniem prac  pomiędzy Starosta Gdańskim z siedziba w Pruszczu Gdańskim reprezentowanym przez Dyrektora PCPR, a Wnioskodawcą.
 11. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych  nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu  trzech lat przed złożeniem uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
 12. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 13. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście.
 14. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca dokonuje zakupu sprzętu wpłacając udział własny i w wyznaczonym terminie jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury i dowodem wpłaty do siedziby PCPR.
 15. PCPR po weryfikacji faktur przekazuje środki finansowe  stanowiące dofinansowanie zadania na wskazane przez Wnioskodawcę konto własne lub dostawcy. 
 16. Procedurę kończy złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o nabyciu oraz użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem dofinansowanego sprzętu lub w uzasadnionych przypadka odbiór wykonania zadania w miejscu zamieszkania  i porównanie z deklarowanym zakresem robót i sporządzenie protokołu końcowego.
 17. PCPR ma prawo w ciągu trzech lat po podpisaniu umowy do kontroli zakupionego sprzętu, w tym wizji lokalnej.

Druk wniosku o przyznanie dofinansowania likwidacji barier technicznych (pdf). 

Procedura  dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się  przyjęta w 2019 roku
Wypełniony druk wraz z załącznikami Wnioskodawca składa  w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim.

 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w  komunikowaniu się, przyjmowane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskiem w trybie ciagłym.
 2.  Każdy złożony wniosek zostanie zarejestrowany i otrzyma numer sprawy o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej w terminie 7 dni od złożenia wniosku
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokona oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy na podstawie oceny punktowej złożonych wniosków, zgodnie z poniższą punktacją:
  1. Stopień niepełnosprawności :
  znaczny/orzeczenie do 16 roku życia,
  umiarkowany
  lekki    (2,1,0)
  2. Symbol niepełnosprawności: 
   03 – L, 04 – O, 05 - R, 10 – N,  inne      (1,0)
  3. Bariera / trudność w komunikowaniu się osoby niepełnosprawnej
  osoba głucha, niema, niewidoma, leżąca,
  osoba ze specyficznymi trudnościami w nauce, pracy
  osoba poruszająca się na wózku      ( 3,2,1)
  4. Przedmiot dofinansowania przyczynia się do:
   ułatwienie funkcjonowania w pracy, szkole;
   ułatwienie  w życiu codziennym i zwiększenia samodzielności;
   ułatwienie kontaktów społecznych   (3,2,1),
  5.Czy z wnioskowanego przedmiotu będzie korzystała/o (osób niepełnosprawnych:
   więcej osób;  jedna            (2,1)
  6. Uzasadnienie wniosku ( spodziewany efekt po zlikwidowaniu danej bariery):  (2,1,0)
  7. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego (na 1 osobę): 
     
  gospodarstwo jednoosobowe:             z gospodarstwo wieloosobowe:|
       do 1000 zł -      4 pkt                          do 500 zł -        4 pkt
       do 1500 zł -       3 pkt                         do 1000 zł        3 pkt
       do 2000 zł -       2 pkt                         do 1500 zł        2 pkt
       powyżej    -        1 pkt                            powyżej        1 pkt
                                                                                                           Łączna suma uzyskanych punktów  ………….. 
 4.  W przypadku, gdy nie wskazano bariery a wybrany przedmiot nie jest powiązany z rodzajem posiadanej niepełnosprawności wynikajacej z orzeczenia o stopniu niepełnosprawniości bądź z zaświadczenia lekarskiego  lub jest powiązany w małym stopniu - nie otrzymuje sie punktów w pozycji "uzasadnienie składanego wniosku"na karcie weryfikacyjnej formalnej i merytoryczneji wniosek nie podlega dalszej  ocenie. Wniosek uznaje się za negatywnie rozpatrzony z powodu nieuzyskania odpowiedniej  ilosci punktów.
 5. Na podstawie liczby punktów oceny sytuacji społecznej, PCPR ustala na dzień 5 dnia każdego miesiąca ( począwszy od 5 dnia kolejnego miesiąca, w którym przyjęto Uchwałą Rady Powiatu podział środków PFRON na poszczególne zadnia) wstępną listę rankingową wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania Wnioskodawców zakwalifikowanych do realizacji zadania.
 6.  Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu lub wykonaniem prac zawarta pomiędzy Starostą Gdańskim reprezentowanym przez Dyrektora PCPR a Wnioskodawcą.
 7.  Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu  nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu  trzech lat przed złożeniem uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie  ze środków PFRON.
 8.  Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy  o dofinansowanie.
 9.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. PCPR telefonicznie  lub listownie informuje Wnioskodawcę o terminie jej przeprowadzenia.
 10.  Po weryfikacji kosztorysu i podjęciu decyzji  Wnioskodawca otrzymuje informacje o przyznaniu dofinansowania, jego wysokości i terminie podpisania umowy, bądź odmowie dofinansowania. W przypadku mniejszego dofinansowania niż wnioskowana kwota  Wnioskodawca ponownie przedkłada do PCPR zweryfikowany kosztorys.
 11.  Od decyzji  w sprawie dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
 12.  W wyznaczonym terminie Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się  z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście.
 13. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca dokonuje zakupu sprzętu wpłacając udział własny  i w wyznaczonym terminie zobowiązany jest dostarczyć oryginał faktury i dowód wpłaty do siedziby PCPR.
 14. PCPR po weryfikacji faktur przekazuje środki finansowe  stanowiące dofinansowanie zadania na wskazane przez Wnioskodawcę konto własne lub dostawcy.
 15. Procedurę kończy  złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nabyciu oraz użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem dofinansowanego sprzętu.
 16. PCPR ma prawo w ciągu trzech lat po podpisaniu umowy do kontroli zakupionego sprzętu.

Druk wniosku o przyznanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się (pdf).

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Składanie wniosków  w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,
Druk wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki pdf.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby, które  posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym , lekkim, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy , orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998 r.
 • jeżeli przeciętny miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzających dzień złożenie wniosku nie przekracza kwoty:
    - 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 • O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 • Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.
 •  wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań , na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 • Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Procedura przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  w roku 2019.

 1.  W celu ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze należy:
 1. uzyskać od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy Uwaga! Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, materac przeciwodleżynowy), natomiast na wózek inwalidzki i inne przedmioty specjalistyczne zlecenie wystawia lekarz specjalista.
 2. zlecenie dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia, celem określenia kwoty dofinansowania z NFZ,
 3. potwierdzenie zlecenia przez NFZ dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,
 4. wypełniony wniosek wraz załącznikami ( w tym faktura oraz kopia zlecenia potwierdzona przez NFZ i sklep) złożyć w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim.
 5. Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dostarczenia wniosku o jego zarejestrowaniu i rozpatrzeniu merytorycznym.
 1. Wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu podziału środków finansowych na 2019 r. przez Radę Powiatu Gdańskiego, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.
 3. Wnioskodawca każdorazowo zostanie poinformowany w formie pisemnej o wysokości dofinansowania lub jego odmowie.
 4. Rozpatrzenie wniosku nie podlega odwołaniu w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi – do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

Wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

Wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi  do 100% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,

Wysokość dofinansowania na  aparaty słuchowe dla osób dorosłych - w wysokości maksymalnej do 500,00 zł. Przepisu tego nie stosuje się wobec dzieci oraz pełnoletnich osób uczących się oraz osób które otrzymały wyższy niż 800,00 zł limit z Narodowego Funduszu Zdrowia. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor PCPR może indywidualnie zmienić wysokość dofinansowania do aparatu słuchowego dla osób dorosłych.

Druk wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego (pdf).

Druk wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pdf) 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!