Kandydaci na rodzinę zastępczą

DODANO: 2021-07-22 10:08:16

Folder informacyjny - co to jest rodzina zastępcza

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej stosowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

 1. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
 2. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 3. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 4. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika   z tytułu egzekucyjnego;
 5. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 6. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone;
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada o najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 7. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym;
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 9. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Powyższe okoliczności, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

W związku z powyższym kandydaci spełniający wymagania ustawowe winni:

1. Przedłożyć w trakcie procedury szkoleniowo kwalifikacyjnej następujące dokumenty:

 • wniosek o przeszkolenie wraz z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na rodzinę zastępczą.
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do sprawowania opieki zastępczej wydane przez lekarza pierwszego kontaktu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach;
 • zgodę na wystąpienie PCPR do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego  z zapytaniem o niekaralność, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 • oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 • oświadczenie o leczeniu odwykowym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
 • oświadczenie o posiadanej władzy rodzicielskiej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu sprawdzającego m.in. warunki mieszkaniowe i predyspozycje kandydata w miejscu zamieszkania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PCPR danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach pedagogiczno – psychologicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 • kserokopię aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu sentencje wyroku sądu;
 • oświadczenie o dowodzie osobistym załącznik nr 10;
 • kserokopię świadectwa szkolnego / dyplomu;
 • życiorys;
 • wypełniony kwestionariusz dla kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9

 2.Uczestniczyć  w szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą, prowadzonym przez PCPR w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin stażu w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka według programu "Razem" - program szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, autorstwa Marka Hojczyka i Beaty Kowalczyk, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-I-5121-27-1-TU/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w terminie wskazanym przez PCPR.

3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkolenia, o którym mowa w pkt. 2 złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków , o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej oraz posiadaniu predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Załącznik do zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  z dnia 29 grudnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiecie Gdańskim

 

 

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!