Realizacja programu Aktywny Samorząd w 2019 roku

DODANO: 2019-09-02 14:16:26

Program "  Aktywny Samorząd "w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiark owanym stopniem niepełnosprawności,z dysfunkcją narządu słuchu);
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru A wynosi:
w Zadaniu 1 – 10.000 zł,
w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii 3.500 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 800zł,
dla kosztów usług tłumacza migowego 500 zł,
w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,z dysfunkcją narządu wzroku);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru B wynosi:
w Zadaniu 1:
 -
dla osoby niewidomej - 24.000, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000zł 
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
w Zadaniu 2:
-  dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
w Zadaniu 3 – 6.000 zł,
w Zadaniu 4 – 2.500 zł,
w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc  w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (pomoc adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności, zatrudnionych  lub uczących się  lub potwierdzoną opinią eksperta PFRON co do rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnione , z dysfunkcją uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru C wynosi:
w Zadaniu 1 - 10.000 zł
w Zadaniu 2 – 3.500 zł,|

w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 - w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa powyżej
  w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu
                  eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200z
 w Zadaniu 5 – 5.000 zł;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależne
j (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D wynosi:
200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

  1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 4 i 5, Obszaru C –Zadania: 1, 3 i 4,
  2. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
  3. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
  4. 30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadanie 3,
  5. 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5;
    Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W Module II w 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000,00 zł,

- dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

- opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
-   700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
-  500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
-  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
-  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
-  200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
-  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń   
              losowych;
- 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

X

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 

Warunkiem zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego jest osiągnięcie średniomiesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym nie przekraczającego kwoty 764 zł netto na osobę.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek, odpowiedni do obszaru dofinansowania, w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie.

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Modułu I – od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. za wyjątkiem zadania C1 - do dnia 30 września 2019
  2. Modułu II:

-od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),

- od dnia 02 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

Druki wniosków można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim pokój nr 16 w godzinach pracy Centrum lub pobrać ze strony internetowej www.pcpr.powiat-gdanski.pl

Wnioski będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a dla wnioskodawców zamieszkałych na terenie powiatu gdańskiego.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2019 następuje w trybie ciągłym, w terminach zgodnych z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2a w sekretariacie.

Druki wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ obowiązujące w 2019 r. :

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie A1 pdf, doc.
Zadanie A2 pdf, doc.
Zadanie A3 pdf, doc
Zadanie A4 pdf, doc


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie B1 pdf, doc.
Zadanie B2 pdf, doc.
Zadanie B3 pdf, doc
Zadanie B4 pdf, doc
Zadanie B5 pdf, doc

Obszar   C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie C1 pdf, doc
Zadanie C2 pdf, doc.
Zadanie C3 pdf, doc
Zadanie C4 pdf, doc
Zadanie C5 pdf, doc.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Zadanie D pdf, doc.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Zadanie II  pdf, doc.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!