Realizacja programu Aktywny Samorząd w 2020 roku

DODANO: 2020-09-03 21:05:13

 
Program "  Aktywny Samorząd " w 2020 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ:
OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:
Zadanie: 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
     adresowana do osób:  
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub
w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu ruchu)
Zadanie: 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
adresowana do osób:  
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej,
•    dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie: 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
adresowana do osób:  
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej,
•    dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie:  4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób:  
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu słuchu;
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru A wynosi:
w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,
w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
–    dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
–    dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
–    dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
–    dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:
Zadanie: 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób:  
•    znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
adresowana do osób:  
•    pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Zadanie:  3  – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób:  
•    umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    dysfunkcja narządu wzroku,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie:  4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób:  
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
•    dysfunkcja narządu słuchu,
•    trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
adresowana do osób:  
•    pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
•    znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru B wynosi:
w Zadaniu 1:
–    dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
–    dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
–    dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,
w Zadaniu 2:
–    dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
–    dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
–    dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 w Zadaniu 3 – 7.500 zł,
w Zadaniu 4 – 4.000 zł,
w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
adresowana do osób:  
•    znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
•    zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
adresowana do osób:
•     znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
adresowana do osób:  
•    stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
•    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
adresowana do osób:  
•    stopień niepełnosprawności,
•    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
•    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
adresowana do osób:  
•    znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
•    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
•    dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
•    zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru C wynosi:
w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,
w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
–    w zakresie ręki – 9.000 zł,
–    przedramienia – 20.000 zł,
–    ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
–    na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,
–    na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
–    uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, (Kierunki działań brzegowych[…])
w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
w Zadaniu 5 – 7.500 zł;


OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ.
adresowana do osób:  
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•    aktywność zawodowa,
•    pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D wynosi:
– 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
•    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
•    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  – do 4.000 zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,  może być zwiększony, nie więcej niż o:
1)    700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
2)    500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5)    200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6)    300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8)    800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Terminy przyjmowania wniosków:
1.    Modułu I – od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r.
2.    Modułu II:
•     od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
•    od dnia 01 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
 
Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  lub pod numerem telefonu do Realizatora programu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – (58) 773- 20 -85 /86 wew.216
 
Informujemy, iż od 1 marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie
do programu „Aktywny Samorząd” będzie można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia - portal- www.sow.pfron.org.pl
System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
•    uzyskanie informacji,
•    wypełnienie wniosku,
•    podpisanie i złożenie wniosku,
•    dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
•    zapoznanie się ze wzorem umowy,
•    rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
 
 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!