Aktualności

Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

DODANO: 22-01-2016

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  zaprasza,  wszystkie rodziny zastępcze na spotkania grupy wsparcia, które będą odbywały się w sali konferencyjnej w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16.
W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog Jolanta  Szuszkowska –Olechnowicz.

Terminy spotkań w roku 2016  :

2   luty              w godz. 9.30 - 11.30

14 marzec         w godz. 17.30 - 19.30

terminy spotkań w następnych miesiącach zostaną podane w późniejszym terminie.

Zachęcamy do uczestnictwa i zpraszamy.

czytaj więcej » Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Gdańskim w 2016r

DODANO: 11-01-2016

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku Powiat Gdański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pomoc udzielana jest w 7 punktach usytuowanych na terenie powiatu gdańskiego:
Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25  II piętro, p. 205,
(budynek Powiatu Gdańskiego w którym mieszczą się NZOZ),
Dyżury w : poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godz. 8:00 do 12:00, środa w godz. 12:30 do 16:30;
Kolbudy, ul. Staromłyńska 1  ( budynek Urzędu Gminy)
Dyżury w poniedziałek w godz.13:00 do 17:00, wtorek, środa
w  godz. 9:00 do 13:00.
Przywidz, ul. Gdańska 15 ( budynek  Gminnego Ośrodka Kultury)
Dyżury w czwartek, piątek w godz. 14:00 do 18:00.
Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16 (  budynek Urzędu Gminy)
Dyżury w poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 9:00 do 13:00.
Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 (budynek Urzędu Gminy)
Dyżury w środę w godz. 8:00 – 12:00, czwartek w godz. 11:30 – 15:30.
Pszczółki, ul. Pomorska 18 (budynek Urzędu Gminy),
Dyżury w poniedziałek, wtorek, środa w godz.16:00 do 20:00.
Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4 ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji)
Dyżury w czwartek, piątek w  godz.12:00 do 16:00.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – pobierz

czytaj więcej » Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Gdańskim w 2016r

Konkurs ofert na stanowisko specjalisty pracy z rodziną

DODANO: 29-12-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w dziale pieczy zastępczej

WYMAGANIA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie- wyższe o kierunku  pedagogika, psychologia lub  nauki o rodzinie,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 8. znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. ustawy o pomocy społecznej;
  3. ustawy o samorządzie powiatowym;
  4. ustawy o ochronie danych osobowych;
  5. ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  6. ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

DODATKOWE WYMAGANIA:

 1. prawo jazdy kategorii B;
 2. możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 3. znajomość nowoczesnych technik informatycznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była  mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób   posiadających dzieci),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych :  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzebnie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ”.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzurą ,,za zgodność z oryginałem”

WARUNKI PRACY:

Miejsce pracy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – teren powiatu gdańskiego
Wymiar czasu pracy – pełen etat,
Okres pracy – umowa na czas określony,
Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie ( również  w godzinach popołudniowych). Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu gdańskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką specjalisty pracy z rodziną).

Praca w systemie zadaniowego czasu pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , a w szczególności:
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
- współpraca w opracowaniu planu pracy z rodziną naturalną;
- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
- zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
- współpraca w opracowaniu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
- współpraca przy wydawaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
- wydawanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz innych opinii na ich temat wymaganych niniejszą ustawą;
- organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
- współpraca z rodzinami zastępczymi w zakresie monitorowanie zadań realizowanych przez wolontariuszy,
- sporządzanie informacji statystycznych i analiz.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalisty pracy z rodziną w terminie do dnia
  25 stycznia  2016 r. do godziny 9.00.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania;

Dodatkowych informacji udziela Pani – Joanna Kolman kierownik działu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  ul. Wojska Polskiego 16  tel 58 773 20 85 w 13, w  godzinach urzędowania PCPR.

czytaj więcej » Konkurs ofert na stanowisko specjalisty pracy z rodziną

życzenia świąteczne

DODANO: 24-12-2015

Świąt Bożego Narodzenia  wypełnionych
radością i miłością  niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku, w którym spełnią się
wszystkie marzenia i poszerzy  się grono przyjaciół,
Każdego dnia , pełnego optymizmu i siły do
pokonywania trudów codzienności
oraz uśmiechu do siebie i innych
 

                                                    życzy
                             Beata Kowalczyk
              dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim
                            wraz z pracownikami

czytaj więcej » życzenia świąteczne

Nowe druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2016

DODANO: 22-12-2015

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  informuje , że na stronie internetowej w zakładce – niepełnosprawność – rehabilitacja społeczna lub druki do pobrania oraz  w siedzibie PCPR ( pokój nr 3) są dostępne nowe druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2016 z zakresu:

- dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 - dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

- dofinansowania do zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym w zwiazku z ich indywidualnymi potrzebami

Wypełnione wnioski prosimy składać  w PCPR po 1 stycznia 2016, przesłane w terminie wcześniejszym , będą odsyłane z decyzją odmowną.

czytaj więcej » Nowe druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2016

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!