Aktualności

Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

DODANO: 06-03-2017

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  zaprasza,  wszystkie rodziny zastępcze na spotkania grupy wsparcia, które odbywają się w sali konferencyjnej w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16.
W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog Jolanta  Szuszkowska –Olechnowicz.

Terminy  najbliższego spotkania 3 kwietnia 2017 roku od godziny 9.300 do 11.30 

Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

czytaj więcej » Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

DODANO: 01-03-2017

 W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

czytaj więcej » Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim

DODANO: 22-02-2017

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem 
w województwie pomorskim przy Elbląskim Centrum Mediacji
i Aktywizacji prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego. W ramach projektu prowadzone są następujące zadania:
-bezpłatna pomoc prawna;
-bezpłatna pomoc psychologiczna;
-pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
-finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
-pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
-finansowanie szkoleń i kursów, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
- finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (kolonie, obozy);
-mediacje;
-finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w punktach powyższych.

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem  np. w wyniku nie alimentacji, przemocy w rodzinie, uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej.

Filia OPdOPP w Gdańsku – ul. Polanki 76A; 80-306 Gdańsk;
email: pomoc.pokrzywdzonym1@gmail.com

Godziny otwarcia ośrodka :
poniedziałek     8.00  – 20.00
wtorek            11.00 – 20.00
środa                8.00 – 17.00
czwartek           8.00 – 15.00
piątek               8.00 -  15.00
sobota            12.00 – 15.00

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą, tel. 795-055- 945

czytaj więcej » Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „ Leśny” w Zaskoczynie

DODANO: 06-02-2017

Na terenie Powiatu Gdańskiego działa Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie. Jest przeznaczony dla dorosłych kobiet psychicznie chorych – 42 miejsca i niepełnosprawnych intelektualnie – 58 miejsc. Pokoje dla pensjonariuszek są 1, 2, 3 osobowe, komfortowo umeblowane z instalacją RTV. Każdy pokój posiada własny węzeł sanitarny. Do dyspozycji mieszkanek są: pokoje dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, biblioteka z czytelnią, kaplica, pokoje gościnne oraz podręczne kuchenki i pralnie. Miesięczny koszt utrzymania mieszkanki w DPS Leśny w Zaskoczynie w od 1 marca 2016 roku wynosi – 3.616,88
Szczegóły na stronie internetowej  www.dps.powiat-gdanski.pl 
Na dzień 6 lutego 2017r Dom posiada dwa wolne miejsca dla pań z upośledzeniem umysłowym lub psychicznie chorych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  z PCPR z Panią Wandą Binkowską, nr tel. 58 773 20 85/86

czytaj więcej » Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „ Leśny” w Zaskoczynie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej

DODANO: 01-02-2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański.
 Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe,
 2. udokumentowany dwuletni staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z księgowością,
 3. znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej i budżetowej,
 4. znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych oraz operacji finansowych,
 5. znajomość procedury postepowania egzekucyjnego w administracji ,
 6. znajomość ustawy o finansach publicznych  oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. znajomość obsługi komputera,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych,
 2. samodzielność, kreatywność w działaniu,
 3. umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie ewidencji księgowej dochodów,
- wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-ksiegowego, uzgadnianie stanów i obrotów kont księgowych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń z kontrahentami,
- prowadzenie windykacji należności pcpr,
- współpraca w zakresie sporządzania obowiązujących sprawozdań opisowych oraz okresowych ocen realizacji planu finansowego pcpr,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
- przeprowadzanie inwentaryzacji stanu należności wynikających z kont księgowych,
- analiza i weryfikacja stanów kont księgowych,

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16
 2. wymiar czasu pracy – pełny;
 3. system czasu pracy – jednozmianowy,
 4. rodzaj umowy- umowa o pracę na czas określony,
 5. warunki  stanowiska- praca w pomieszczeniu biurowym, praca przy komputerze, obsługa sprzętu biurowego.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim w grudniu 2016 , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%          

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje ( np. CV), o których mowa w art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  tj. imię ( imiona) i nazwisko , imiona rodziców, datę urodzenia , miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji ), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 5. aktualne oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty -  list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.  Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)” i podpisane przez Kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w terminie do dnia 27.02.2017 do godziny 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów  nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby , które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim (www.pcpr.powiat-gdanski.pl).
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąc od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru , nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

 

czytaj więcej » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!