Aktualności

„ Każde dziecko potrzebuje miłości”

DODANO: 06-09-2021

Na terenie Powiatu Gdańskiego jest wiele dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoim środowisku rodzinnym. Dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu.

W związku z tym  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, małżeństwa lub osoby samotne,  które zaopiekują się dziećmi, obdarzą je miłością i troską. Sprawią, że rodzina zastępcza stanie się dla nich bezpiecznym i spokojnym miejscem i domem, gdzie  dzięki opiekunom z otwartym sercem zapomną o doznanych krzywdach.

Wszystkim zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym, w tym zawodowym, szczegółowych informacji udziela  pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim pod nr telefonu 58 773 20 85 wew. 112.

czytaj więcej » „ Każde dziecko potrzebuje miłości”

Nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

DODANO: 31-08-2021

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że w terminie od 1 września 2021 r. do 10 października 2021r. trwa nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny samorząd” w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

O wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd” ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w powiecie gdańskim  (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe)

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

czytaj więcej » Nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi

DODANO: 31-08-2021

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 11 maja 2021 roku ogłosił otwarty  konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące 

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi

Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

DODANO: 20-08-2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza rekrutacje na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w dziale pieczy zastępczej

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie- wyższe o kierunku  pedagogika, psychologia lub  nauki o rodzinie,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
 1. posiadanie prawo jazdy kategorii B;
 2. możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 3. znajomość nowoczesnych technik informatycznych;
 4. znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. ustawy o pomocy społecznej;
  3. ustawy o samorządzie powiatowym;
  4. ustawy o ochronie danych osobowych;
  5. ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  6. ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 1. Zakres zadań na stanowisku

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , a w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2.  przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. współpraca w opracowaniu planu pracy z rodziną naturalną;
 4.  pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 5.  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;
 6. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 7. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 8. współpraca w opracowaniu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 9.  współpraca przy wydawaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 10. wydawanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz innych opinii na ich temat wymaganych niniejszą ustawą;
 11. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 12. współpraca z rodzinami zastępczymi w zakresie monitorowanie zadań realizowanych przez wolontariuszy,
 13. sporządzanie informacji statystycznych i analiz.
 1.  Warunki pracy na stanowisku

Miejsce pracy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – teren powiatu gdańskiego.
Wymiar czasu pracy –  pełen etat.
Praca na przedmiotowym stanowisku -jest to praca głównie w terenie ( również w godzinach popołudniowych). Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu gdańskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką specjalisty pracy z rodziną).
Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

Nabór na stanowisko psychologa w dziale pieczy zastępczej

DODANO: 13-08-2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa w dziale pieczy zastępczej.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. wykształcenie wyższe magisterskie kierunek: psychologia,
 2. co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i rodziną.
 2. dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. mile widziane posiadanie prawo jazdy kategorii B;

III. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku psychologa:

 1. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka.
 2. Prowadzenia konsultacji psychologicznych, poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępcze.
 3. Sporządzanie, zgłaszanego do adopcji dziecka, opinii.
 4. Wydawanie opinii psychologicznych.
 5. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
 6. Przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka .
 7. Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzicom dzieci objętych tą pieczą .
 8. Wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka .
 9. Zapewnianie pomocy psychologicznej osobom usamodzielnianym.
 10. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu.
 2. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,ul. prof. M. Raciborskiego 2a.
 3. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

czytaj więcej » Nabór na stanowisko psychologa w dziale pieczy zastępczej

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!